TAX FREE

W aptece internetowej Abcapteka.pl umożliwiamy skorzystanie z zakupów w systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych - TAX FREE for tourist":

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami - zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późniejszymi zmianami) - prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim.

- Podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017r., poz. 1248).

- Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

 - Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie: granica.gov.pl/TaxFree/

Chcąc skorzystać ze zwrotu podatku w systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych” TAX FREE kupujący powinien:

- złożyć zamówienie o minimalnej wartości 200zł, jako formę dostawy wybierając „odbiór osobisty”,

- podczas odbioru zamówienia, poinformować o chęci skorzystania z „Zwrotu VAT dla Podróżnych” oraz pokazać paszport w celu wystawienia dokumentów

- przy przekraczaniu granicy pokazać dokument wraz z towarem celnikowi w celu potwierdzenia wywozu, Celnik ma obowiązek podstemplować dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” orazwpisać miejsce i datę wywozu.

- zgłosić się do apteki z dokumentem „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” z pieczątką celnika Unii Europejskiej oraz wpisaną datą i miejscem wywozu - tylko prawidłowo ostęplowany dokument upoważnia do zwrotu podatku VAT.В интернет-аптеке Abcapteka.pl мы предлагаем совершать покупки в системе возврата НДС «TAX FREE для туристов»:

- В соответствии с действующими правилами - содержатся в Законе от 11 марта 2004 года налог на товары и услуги (сводный текст Законодательный вестник 2017 года, пос 1221 с поправками.)., - право на получение возврата налога на товары и услуги, оплачиваемых при покупке товаров в Польше, только путешественники, которые являются физическими лицами, которые не имеют постоянного места жительства на территории Европейского Союза. Таким образом, возврат налога может быть произведен только для путешественника, проживающего в третьей стране.

- Пассажир может потребовать возмещение налога, уплаченного при покупке товара, если общая стоимость покупок с НДС, вытекающая из личного документа, выданного одним продавцом, составляет минимум 200 злотых - Постановление министра развития и финансов от 23 июня 2017 года по минимуму общая стоимость покупок, при которых путешественник может потребовать возмещение налога на товары и услуги - Dz. U. с 2017 года, пункт 1248).

- Возврат налога может быть произведен, если пассажир удаляет приобретенные товары в своем личном багаже, не поврежденном за пределами Европейского Союза, не позднее, чем в последний день третьего месяца, следующего за месяцем, в котором он совершил покупку, а таможенная и налоговая служба подтвердила вывоз товаров по выданному персональному документу продавцом.

 - Подробную информацию можно найти по адресу: granica.gov.pl/TaxFree/

Если вы хотите использовать налоговую декларацию в системе «TAX FREE TAX Free Returns for Travellers», покупатель должен:

- разместить заказ с минимальным значением 200 злотых в качестве формы доставки, выбрав «личную коллекцию»,

- при получении заказа сообщите о желании использовать «возврат НДС для путешественников» и покажите свой паспорт для выдачи документов

- пересечение границы, чтобы показать документ вместе с товаром к должностному лицу таможенного органа для подтверждения экспорта, таможенник обязан документирует штамп «возврат НДС для туристов TAX FREE ДЛЯ ТУРИСТОВ» orazwpisać место и дата вывоза.

- обратиться в аптеку с документом «Возврат НДС за НАЛОГ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ТУРИСТОВ Путешественники» с печатью таможенного чиновника Европейского союза, а также дату и место экспорта - только правильно разрешенный документ разрешает вам возместить НДС.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel